பசில குறுக்க இருந்த கண்ணாடிய மறந்துட்டேனே!

புளோரிடோ மாகாணத்தில் உள்ள விலங்கியல் பூங்காவில் பல்வேறு விலங்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதில், முதலையும் ஒன்று.

இந்த விலங்கியல் பூங்காவில் முதலை கண்ணாடிக் கூண்டுக்குள் வைத்து பராமரிக்கப்படுகிறது. சுரங்கம் வழியாக சிறுவர்கள் இந்த முதலையை ரசித்து வந்தனர்.

ஆனால், பசியில் இருந்த முதலை, சிறுவர்களைப் பார்த்ததும் அது தன் இரை என நினைத்து முழுங்க முயன்றுள்ளது. இடையில் கண்ணாடித் தடுப்பு இருந்ததால் சிறுவன் தப்பித்து விட்டான்.

பசில குறுக்க இருந்த கம்பிய மறந்துட்டேனே என்ற வகையில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *