தமிழ்நாட்டின் டிசைன் அப்படி – பத்திரிகையாளர் கோவி.லெனின்