தமிழ் சினிமா வரலாறு பாகம் இரண்டு (1947-1977) – எழுத்தாளர் அஜயன் பாலா

தமிழ் சினிமா வரலாறு பாகம் இரண்டு – மெளனத்தில் துவங்கிய மகத்தான சாம்ராஜ்யம் : எல்.வி பிரசாத்

தமிழ் சினிமா வரலாறு பாகம் இரண்டு – மெளனத்தில் துவங்கிய மகத்தான சாம்ராஜ்யம் : எல்.வி பிரசாத்